Kamer van koophandel

Goossens Accountants staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch onder nummer 17264827

Disclaimer

Goossens Accountants streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Goossens Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Goossens Accountants geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met Goossens Accountants.

Klachtenregeling

Goossens Accountants hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening verzoeken wij u om ons dat zo snel mogelijk te laten weten zodat wij gezamenlijk kunnen zoeken naar een passende oplossing. Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Is uw klacht met een gesprek niet verholpen dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen.